NAAR EEN PRIVAAT STELSEL VOOR KWALITEITSBORGING IN DE BOUW


De voorgenomen stelselwijziging van publieke naar private kwaliteitsborging in de bouw rust op de volgende drie pijlers:
1.Privatisering van de kwaliteitsborging;
2.Herverdeling van de aansprakelijkheid, bescherming van de ”bouwconsument”;
3.Verbeteren van de vraaggerichtheid van de bouw.

Vereenvoudiging van de regelgeving, de introductie van een opleverdossier en de mogelijke verzekering van de prestatie, conform het opleverdossier, zijn belangrijke pijlers van dit voorgenomen beleid. Volgens het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) zijn de volgende uitgangspunten van belang voor de implementatie:

Toezicht tijdens de bouw en een opleverdossier als overdrachtsdocument;
Een risk based instrumentarium waarbij het laagrisico bouwvolume ( 80%) middels private erkende instrumenten wordt geborgd, het scheppen van de mogelijkheid van een probabilistische benadering (5%) en doorgaande verbetering van prestatie-eisen (15%);
Privaat erkende instrumenten geïnitieerd en gefinancierd door de markt.


NIEUW STELSEL OP BASIS VAN BESTAANDE INSTRUMENTEN


In zijn brief aan de Tweede Kamer (d.d. 7 februari 2014) geeft Minister Blok aan voornemens te zijn bestaande instrumenten van erkende kwaliteitsverklaringen, prestatieverklaringen en private documenten een plaats te willen geven binnen het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. PVS is van mening dat de huidige door marktpartijen gedragen en gefinancierde systematiek van erkende en door de bouw geaccepteerde kwaliteitsverklaringen een gedegen basis vormt voor private kwaliteitsborging in de bouw. De behoefte aan te erkennen technische documenten/instrumenten wordt hiermee voor een belangrijk deel ingevuld. Het uitbouwen van de bestaande systematiek geeft bovendien vertrouwen aan de markt. Gedane investeringen worden gerespecteerd waarmee de bereidheid van de markt om ook de verdere ontwikkeling te financieren wordt gestimuleerd.

Bestaande instrumenten vormen een betrouwbaar fundament om op door te bouwen:
Erkend en gecertificeerd in de bouw (sinds 1962!): in totaal gaat het om ongeveer 360 beoordelingsrichtlijnen en 6000 kwaliteitsverklaringen, private (erkende) technische documenten voor bouwwerken, producten , processen en diensten.
Gefinancierd en gedragen door de bouw zelf: producenten, aannemerij en adviseurs (schatting is dat het om ongeveer 70 miljoen geïnvesteerd vermogen gaat): bevat tevens de know how van de markt.
Functionerend onder accreditatie en resulterend in gerechtvaardigd vertrouwen van “daadwerkelijke conformiteit” met kwaliteitseisen en wetgeving: daarmee tevens verzekerbaar.


HOE VERDER?: VOORSTEL VOOR CONCRETE VERVOLGSTAPPEN


De huidige ministerieel erkende systematiek vormt een goed uitgangspunt voor de benodigde “erkende technische documenten/instrumenten” maar is niet allesomvattend. De volgende voorstellen concretiseren hoe het gebruik van de bestaande instrumenten kan worden aangevuld als basis voor de gewenste private kwaliteitsborging in de bouw:


1. Ontwikkelen naar productaansprakelijkheid

Het kwaliteitsborgingssysteem in de technische kolom ontwikkelt zich naar een systeem van productaansprakelijkheid, waarbij de opdrachtgever, de “bouwconsument”, wordt beschermd. Deze aansprakelijkheid zal worden gerelateerd aan een overdrachtsdossier. Dit betekent dat de afnemers, de aannemers en de producenten van het in de dossier vastgelegde product zullen willen dat hun risico verzekerbaar is. Daarmee worden verzekeraars een onderdeel van het totale kwaliteitsborgingssysteem. Tevens is nodig dat het toets moment of aan de wettelijke eisen is voldaan wordt verlegd naar “as built”.


2. Zorgdragen voor objectieve toetsing

Aangezien ook voor verzekeraars op hun beurt, risico’s beheersbaar en her-verzekerbaar moeten zijn, hebben deze weer behoefte aan objectieve toetsing van het in het dossier gestelde. PVS heeft de ambitie juist op dat punt een belangrijke rol te gaan vervullen: namelijk door middel van een systeem van (erkende) kwaliteitsverklaringen deze borging effectief en efficiënt te verschaffen. Dit doet zij door (erkende) kwaliteitsverklaringen uit te laten geven, die objectief getoetst zijn en continu worden bewaakt door Certificatie-Instellingen(CI). Deze controleurs staan ook onder controle, de CI worden daartoe door de Raad van Accreditatie toegelaten en de technische documenten, beoordelingsrichtlijnen, worden gecontroleerd door de toetsingscommissies Bouwbesluit en/of besluit Bodemkwaliteit. Daarmee ontstaat het sluitende robuuste systeem waar zowel aanbieders als gebouweigenaren , eindgebruikers en verzekeraars behoefte aan hebben. Daarbij moeten deze verklaringen een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de CE-markering. Voor deze laatste eis is inmiddels een procesafspraak gemaakt met overheid en marktpartijen. Over het eerste gedeelte, het vervullen van de rol van onafhankelijke leverancier van erkende technische documenten (kwaliteitsborgingsdocumenten waar de markt op kan vertrouwen), dient overeenstemming te worden bereikt met de eindafnemers van producten (zoals bijvoorbeeld verenigd in de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis), maar ook met de verzekeraars die deze risico’s moeten gaan afdekken.


3. Waarborgen van een gelijk speelveld

De minister meldt bij zijn voornemens t.a.v. het nieuwe stelsel, om met voorstellen te komen waarbij personen of bedrijven het vertrouwen krijgen dat zij conform de bouwregelgeving kunnen en zullen werken (Tweede Kamer brief 7 februari). Onduidelijk is op basis van welke criteria dit vertrouwen dan gegeven zal gaan worden. Het is voor de continuïteit van de reeds operationele private ( erkende) kwaliteitsborging uitermate belangrijk dat hier een gelijk speelveld wordt gehanteerd. PVS is er voorstander van om allereerst met elkaar heldere criteria te formuleren op basis waarvan het nieuwe stelsel vorm wordt gegeven en hoe de bestaande systematiek zich daartoe verhoudt.


4. Completeren systematiek

PVS zal met KOMO, STABU en overige samenwerkende partijen in de bouw (eindafnemers, bouwconsumenten, verzekeraars, producenten, aannemers en kennisinstellingen) met een gezamenlijk Plan van Aanpak komen om de systematiek te completeren, het gaat om het:
Vaststellen van eventuele hiaten in de reeds beschikbare documentatie en deze “risk based” in te vullen;
Publiceren en digitaal beschikbaar stellen van deze documentatie.
NB: De markt anticipeert reeds op deze ontwikkelingen door zich in versneld tempo te richten op certificatieregelingen op het vlak van bouwprocessen, 35 nieuwe regelingen zijn in ontwikkeling.


5. Breed gedragen door verschillende samenwerkende partijen in de bouw

PVS onderkent dat het bestaand instrumentarium een verdere doorontwikkeling behoeft ten aanzien van inhoud en beschikbaarheid. Samenwerkende partijen in de bouw, verenigd in het Platform Voorwaarden Stelselherziening zijn bereid en in staat om dit op te pakken en hierin te investeren.


ACHTERGROND: PLATFORM VOORBEREIDING STELSELHERZIENING (PVS)


Het Platform Voorbereiding Stelselherziening is opgericht februari 2014. Voorzitter van het Platform is de heer Ger van der Wal. Het secretariaat wordt gevoerd door de Stichting Komo. Het Platform ondersteunt de Minister van W&R, de heer Blok, in zijn voornemen om bestaande instrumenten van erkende kwaliteitsverklaringen, prestatieverklaringen en private documenten een plaats te geven binnen het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging (TK brief d.d. 27 november 2013).


DOELSTELLING


Het Platform Voorbereiding Stelselherziening stelt zich ten doel om de kwartiermakers die door de Minister zijn aangesteld om de omslag naar een private kwaliteitsborging in de bouw vorm te geven , concrete voorstellen te doen voor de wijze waarop het gebruik van de bestaande instrumenten concreet kan worden ingevuld in het nieuwe stelsel.


GER VAN DER WAL

Voorzitter Platform Voorbereiding Stelselherziening

NIEUWS


Vraag aan minister: Spoed Wet Kwaliteitsborging?

26 (branche) organisaties bouw en infra vragen minister spoed te maken met Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen


Lees er mee over in het artikel

LEES MEER
Marktinitiatieven: KOMO Instrument Kwaliteitsborging

Private kwaliteitsborging kan niet zonder toegelaten instrument


Lees er mee over in het artikel

LEES MEER
Standpunt PVS 29-9-2016 tbv de ronde tafel

PVSBZK-16-001 Standpunt PVS 29-9-2016 tbv de ronde tafel


Download hier de PDF.

DOWNLOAD
Brief van PVS inz. kwaliteitskeurmerken.

Brief aan Minister Blok inz. Private kwaliteitskeurmerken i.r.t. de Europese Verordening Bouwproducten.


Lees hier de brief

DOWNLOAD BRIEF
25 brancheverenigingen in de bouw, verenigd in het Platform Voorbereiding Stelselherziening, hebben een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven

“Stelselherziening bouw kan niet zonder private kwaliteitsverklaringen”


Lees hier de brandbrief

LEES MEER

DOWNLOAD DE FOLDER


Download hier de PVS-folder.

LEES MEER

Platform Voorbereiding Stelselherziening © 2014, All right Reserved